Zasady uczestnictwa

W ramach Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie organizowane są następujące kursy:

1. Kurs mistrzowskiej interpretacji muzycznej dla uczniów i absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia oraz studentów wyższych uczelni muzycznych.

W ramach opłaty uczestnicy mogą korzystać z:

1.  Kursu muzyki kameralnej dla istniejących zespołów lub kandydatów pragnących studiować kameralistykę w zespołach tworzonych na Kursach

2. Zajęć orkiestry kursowej

3. Kursu kształcenia słuchu dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia obejmujący zagadnienia ważne dla smyczkowców, szczególnie przygotowujących się do egzaminu na wyższą uczelnię muzyczną

Ponadto organizowany jest:
Kurs metodyczny dla pedagogów szkół muzycznych oraz studentów kierunku pedagogika instrumentalna.  Koszty dydaktyczne kursu metodycznego pokrywa Centrum Edukacji Artystycznej. Uczestnicy pokrywają koszty podróży, noclegów i wyżywienia. Studenci wydziałów instrumentalnych mogą bezpłatnie uczestniczyć w kursie metodycznym. Uzyskany dyplom uczestnictwa jest podstawą do zaliczenia 30 godzin praktyk pedagogicznych w Studium Pedagogicznym w UMFC w Warszawie i AM we Wrocławiu.

Kursy odbywają się w dwóch turnusach w terminie:

I turnus  01-13 lipca (włącznie) 2022,
II turnus 15-27 lipca (włącznie) 2022.

Wysokość opłat dla uczestników polskich:
za jeden turnus kursu: uczestnik czynny – 1200 zł, uczestnik bierny – 600 zł, opiekun – 100 zł;

za dwa turnusy kursu: uczestnik czynny – 2200 zł, uczestnik bierny – 1000 zł, opiekun – 100 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów noclegów i wyżywienia. Czynny uczestnik Kursów w ramach opłaty 1200 zł ma zagwarantowane 5 lekcji indywidualnych. Może też grać w zespole kameralnym lub orkiestrze, uczestniczyć w zajęciach kształcenia słuchu, w lekcjach otwartych, wykładach i seminariach oraz bezpłatnie zwiedzić Muzeum-Zamek w terminie ustalonym przez Organizatorów.

Uczestnik bierny – obserwator w ramach opłaty 600 zł ma prawo wstępu na wykłady, lekcje otwarte, koncerty, może też czynnie uczestniczyć w zajęciach kształcenia słuchu, grać w zespole kameralnym lub orkiestrze. Może też bezpłatnie zwiedzić Muzeum-Zamek w terminie ustalonym przez Organizatorów.

Uczestnikom, którzy nie ukończyli 16 lat, powinien towarzyszyć pełnoletni opiekun. Opiekun uiszcza opłatę 100 zł i ma prawo wstępu na koncerty, wykłady oraz lekcje otwarte. Może też bezpłatnie zwiedzić Muzeum-Zamek w terminie ustalonym przez Organizatorów.

Uczestnicy w przedziale wiekowym od 16 – 18 roku życia mogą uczestniczyć w Kursach  bez opiekuna tylko pod warunkiem posiadania podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia. Oświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną  lub złożyć  najpóźniej w dniu rejestracji. Druk oświadczenia

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na Kursy jest wpłata zadatku w kwocie 300 zł* po otrzymaniu mailowego zawiadomienia na konto Stowarzyszenia „Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie” ul. 3 Maja 19, 37-100 Łańcut – Bank Nowy BFG S.A. Oddział w Łańcucie, nr rachunku 81 8642 1142 2014 2408 8019 0002. Pozostałą część opłaty należy uiścić na powyższe konto do dnia 25 czerwca 2022.
*Nie dotyczy kursu metodycznego, za nauczycieli koszty dydaktyczne pokrywa Centrum Edukacji Artystycznej. Nauczyciele pokrywają koszty podróży, noclegów i wyżywienia.
Zadatek nie podlega zwrotowi.


Informacja o noclegach

Uczestnik Kursów winien być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

Zgłoszenia na Kursy wyłącznie elektronicznie od 1 marca 2022 , za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.