Zasady uczestnictwa

W ramach Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie organizowane są następujące kursy:

1. Kurs mistrzowskiej interpretacji muzycznej dla uczniów i absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia oraz studentów wyższych uczelni muzycznych.

W ramach opłaty uczestnicy mogą korzystać z:

1.  Kursu muzyki kameralnej dla istniejących zespołów lub kandydatów pragnących studiować kameralistykę w zespołach tworzonych na Kursach

2. Zajęć orkiestry kursowej

3. Kursu kształcenia słuchu dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia obejmujący zagadnienia ważne dla smyczkowców, szczególnie przygotowujących się do egzaminu na wyższą uczelnię muzyczną

Ponadto organizowany jest:
Kurs metodyczny dla pedagogów szkół muzycznych oraz studentów kierunku pedagogika instrumentalna.  Koszty dydaktyczne kursu metodycznego pokrywa Centrum Edukacji Artystycznej. Uczestnicy pokrywają koszty podróży, noclegów i wyżywienia. Studenci wydziałów instrumentalnych mogą bezpłatnie uczestniczyć w kursie metodycznym. Uzyskany dyplom uczestnictwa jest podstawą do zaliczenia 30 godzin praktyk pedagogicznych w Studium Pedagogicznym w UMFC w Warszawie i AM we Wrocławiu.

Kursy odbywają się w dwóch turnusach w terminie:

I turnus  01-13 lipca (włącznie) 2024,
II turnus 15-27 lipca (włącznie) 2024.

Wysokość opłat dla uczestników polskich:
za jeden turnus kursu: uczestnik czynny – 1500 zł, uczestnik bierny – 750 zł;

za dwa turnusy kursu: uczestnik czynny – 2800 zł, uczestnik bierny – 1300 zł;

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów noclegów i wyżywienia. Czynny uczestnik Kursów w ramach opłaty 1500 zł ma zagwarantowane 5 lekcji indywidualnych. Może też grać w zespole kameralnym lub orkiestrze, uczestniczyć w zajęciach kształcenia słuchu, w lekcjach otwartych, wykładach i seminariach oraz bezpłatnie zwiedzić Muzeum-Zamek w terminie ustalonym przez Organizatorów.

Uczestnik bierny – obserwator w ramach opłaty 750 zł ma prawo wstępu na wykłady, lekcje otwarte, koncerty, może też czynnie uczestniczyć w zajęciach kształcenia słuchu, grać w zespole kameralnym lub orkiestrze. Może też bezpłatnie zwiedzić Muzeum-Zamek w terminie ustalonym przez Organizatorów.

Uczestnikom, którzy nie ukończyli 16 lat, powinien towarzyszyć pełnoletni opiekun.

Uczestnicy w przedziale wiekowym od 16 – 18 roku życia mogą uczestniczyć w Kursach  bez opiekuna tylko pod warunkiem posiadania podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia. Oświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną  lub złożyć  najpóźniej w dniu rejestracji. Druk oświadczenia

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na Kursy jest wpłata zadatku w kwocie 500 zł w ciągu dwóch tygodni od otrzymania mailowego zawiadomienia o przyjęciu na Kurs. Brak wpłaty zadatku w tym terminie skutkuje usunięciem z listy uczestników.
Pozostałą część opłaty pomniejszoną o zadatek należy wpłacić do 30 czerwca 2024 r.

Opłaty prosimy wpłacać na konto (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz turnus):
Stowarzyszenie „Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie”, ul. 3 Maja 19, 37-100 Łańcut,
Bank Nowy BFG S.A. Oddział w Łańcucie,
nr rachunku: 81 8642 1142 2014 2408 8019 0002
*Nie dotyczy kursu metodycznego, za nauczycieli koszty dydaktyczne pokrywa Centrum Edukacji Artystycznej. Nauczyciele pokrywają koszty podróży, noclegów i wyżywienia.
Zadatek nie podlega zwrotowi.


Informacja o noclegach

Uczestnik Kursów winien być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

Zgłoszenia na Kursy wyłącznie elektronicznie od 1 marca 2024 , za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez przesłanie formularza znajdującego się na stronie internetowej Kursów
do dnia 30 maja 2024 r. (w przypadku wolnych miejsc do 30 czerwca 2024 r.).