Zasady uczestnictwa

W ramach Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie organizowane są następujące kursy:

1. Kurs mistrzowskiej interpretacji muzycznej dla absolwentów i studentów wyższych uczelni muzycznych oraz uczniów szkół muzycznych II stopnia, laureatów konkursów krajowych i międzynarodowych

2. Kurs młodych smyczkowców – do lat 17 dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia

W ramach opłaty uczestnicy mogą korzystać z:

1.  Kursu muzyki kameralnej dla istniejących zespołów lub kandydatów pragnących studiować kameralistykę w zespołach tworzonych na Kursach

2. Zajęć orkiestry kursowej
(*kurs odbędzie się jeśli pozwolą na to przepisy sanitarne w lipcu)

3. Kursu kształcenia słuchu* dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia obejmujący zagadnienia ważne dla smyczkowców, szczególnie przygotowujących się do egzaminu na wyższą uczelnię muzyczną
(*kurs odbędzie się jeśli pozwolą na to przepisy sanitarne w lipcu)

Ponadto organizowany jest:
Kurs metodyczny dla pedagogów szkół muzycznych oraz studentów kierunku pedagogika muzyczna.  Koszty dydaktyczne kursu metodycznego pokrywa Centrum Edukacji Artystycznej. Uczestnicy pokrywają koszty podróży, noclegów i wyżywienia. Studenci wydziałów instrumentalnych mogą bezpłatnie uczestniczyć w kursie metodycznym. Uzyskany dyplom uczestnictwa jest podstawą do zaliczenia 30 godzin praktyk pedagogicznych w Studium Pedagogicznym w UMFC w Warszawie i AM we Wrocławiu.
(*kurs odbędzie się jeśli pozwolą na to przepisy sanitarne w lipcu)


Kursy odbywają się w dwóch turnusach w terminie:

I turnus  01-13 lipca (włącznie) 2021,
II turnus 15-27 lipca (włącznie) 2021.

Wysokość opłat dla uczestników polskich:

  • za jeden turnus kursu: uczestnik czynny – 1100 zł, uczestnik bierny – 500 zł, opiekun – 50 zł;
  • za dwa turnusy kursu: uczestnik czynny – 2000 zł, uczestnik bierny – 900 zł, opiekun – 100 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów noclegów i wyżywienia. Czynny uczestnik Kursów w ramach opłaty 1100 zł ma zagwarantowane 5 lekcji indywidualnych. Może też grać w zespole kameralnym lub orkiestrze*, uczestniczyć w zajęciach kształcenia słuchu*, w lekcjach otwartych, wykładach i seminariach oraz bezpłatnie zwiedzić Muzeum-Zamek.
*Orkiestra kameralna oraz kształcenie słuchu odbędą się jeżeli pozwolą na to przepisy sanitarne w lipcu


Uczestnik bierny – obserwator w ramach opłaty 500 zł ma prawo wstępu na wykłady, lekcje otwarte, koncerty, może też czynnie uczestniczyć w zajęciach kształcenia słuchu, grać w zespole kameralnym lub orkiestrze. Może też bezpłatnie zwiedzić Muzeum-Zamek.

Uczestnikom, którzy nie ukończyli 16 lat, powinien towarzyszyć pełnoletni opiekun. Opiekun uiszcza opłatę 50 zł i ma prawo wstępu na koncerty, wykłady oraz lekcje otwarte. Może też bezpłatnie zwiedzić Muzem-Zamek.

Uczestnicy w przedziale wiekowym od 16 – 18 roku życia mogą uczestniczyć w Kursach  bez opiekuna tylko pod warunkiem posiadania podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia. Oświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną  lub złożyć  najpóźniej w dniu rejestracji. Druk oświadczenia

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na Kursy jest wpłata zaliczki w kwocie 250 zł* na konto Stowarzyszenia „Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie” ul. 3 Maja 19, 37-100 Łańcut – Bank Nowy BFG S.A. Oddział w Łańcucie, nr rachunku 81 8642 1142 2014 2408 8019 0002. Pozostałą część opłaty należy uiścić na powyższe konto po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na kursy.
*Nie dotyczy kursu metodycznego, za nauczycieli koszty dydaktyczne pokrywa Centrum Edukacji Artystycznej. Nauczyciele pokrywają koszty podróży, noclegów i wyżywienia.

Zwrot zaliczki i opłaty nastąpić może z ważnych przyczyn losowych (udokumentowanych) lub na skutek rezygnacji z udziału w Kursach, zgłoszonej w formie pisemnej najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem turnusu. Przybycie na Kursy z opóźnieniem nie spowoduje zwrotu niewykorzystanych opłat.

Informacja o noclegach

Uczestnik Kursów winien być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

Zgłoszenia na Kursy wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.